« Undantag från regeln? | Main | »

Comments

Magnus

Tidshorisonterna på kultursidorna - nej, i svensk press överlag - har verkligen förkortats rejält, och det gäller inte bara teater. Folk som skriver om politik, litteratur eller film är ofta genant okunniga om det som hänt och tänkts före 1980-talet eller så. Å andra sidan blir det ju lättare för journalisten, bloggaren eller kulturknutten att hajpa det de skriver om för ögonblicket, när man slipper besvärande jämförelser med farfars tid.

Verify your Comment

Previewing your Comment

This is only a preview. Your comment has not yet been posted.

Working...
Your comment could not be posted. Error type:
Your comment has been posted. Post another comment

The letters and numbers you entered did not match the image. Please try again.

As a final step before posting your comment, enter the letters and numbers you see in the image below. This prevents automated programs from posting comments.

Having trouble reading this image? View an alternate.

Working...

Post a comment

Your Information

(Name and email address are required. Email address will not be displayed with the comment.)